MADDİ DURAN VARLIK DEĞERLEMESİ

Maddi duran varlıkların değerlemesi; taşınmazların değerinin hesaplanması ile, değerinin belirlenmesi ve açıklanması ile raporların oluşturulması işlemlerinin bütünüdür. TMS 16 no’lu Türkiye Muhasebe Standardının amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddiduran varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri ayırt edebilmelerini sağlayan maddi duranvarlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir. Maddi duran varlıklar işletmelerin toplam varlıklarıiçinde önemli yer tutarlar ve bu nedenle finansal analiz açısından büyük öneme sahiptirler.Standarta göre duran varlıkların, ilk muhasebeleştirilmesi sonrası kullanılan iki değerleme yöntemi vardır. Bunlardan “maliyet yöntemi”, maddi duran varlıkların edinme maliyetlerinin dönem sonunda değiştirilmeyerek maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları (karşılıkları) indirildikten sonraki değerleri ile gösterilmesini ifade etmektedir. İkinci yöntem olan “Yeniden Değerleme Yöntemi”, gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen maddi duran varlıkların, dönemsonunda gerçeğe uygun değeriyle değerlenmesini ve amortismanlarının indirilmesi sonunda bulunan değerle gösterilmesini ifade etmektedir.

Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplararasında bir varlığın el değiştirmesi ya dabir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutar olan gerçeğe uygun değer tespiti (yeniden değerleme yöntemi) nin kullanılması günümüzde temeluygulama yöntemi olarak kabul görmektedir.