KİRA DEĞER TESPİTİ

Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin (konut, ofis, fabrika, otel vb.) kira değer tespiti, portföyde yer alangayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması vb. nedenlerle ihtiyaç duyulan kira değer tespiti raporu hazırlanmaktadır.

TBMM tarafından 8 Haziran 2022 tarihli 7409 nolu Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a eklenen geçici madde ile konut kira bedelinin artışına ilişkin anlaşmalara yüzde 25 oranında bir üst sınır getirilmiştir.Geçici madde, işyeri kiralarını kapsamamakta olup , Kanunda yer alan TÜFE oranında artış kuralı uygulanmaya devam edilecektir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”